Terms and conditions

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN (CONSUMENTEN)

 

1. Definities

Gebruiker: Auto ReGa B.V. , gevestigd te (6716 AH) Ede aan de Morsestraat 13,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder
nummer 09066828.
Wederpartij: De opdrachtgever en/of koper, die als consument een overeenkomst
sluit met Auto ReGa B.V..
Partijen: Gebruiker en wederpartij tezamen.

 

2. Algemeen

a) Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene
voorwaarden van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, leveringen en/of diensten,
opdrachten en overeenkomsten tussen gebruiker en wederpartij. Dit geldt ook indien
sprake is van een vervolg, wijziging of aanvulling van een eerder tussen partijen
gesloten overeenkomst.

b) Voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met gebruiker heeft wederpartij
kennis genomen van deze algemene voorwaarden en heeft zij deze geaccepteerd.

c) Wederpartij is gehouden deze algemene voorwaarden onverkort toe te passen op
overeenkomsten die wederpartij met derden aangaat indien gebruiker op verzoek van
wederpartij gedurende de overeenkomst diensten verleent aan voornoemde derde.
Wederpartij vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden welke ontstaan door het
niet naleven van deze bepaling.

d) Indien deze algemene voorwaarden woordelijk of in strekking in conflict komen met
algemene voorwaarden van wederpartij of derden prevaleren in alle gevallen
onvoorwaardelijk de onderhavige algemene voorwaarden.

e) Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden om welke reden
dan ook geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn dan wel vernietigd worden, dan
blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

f) Alle door gebruiker verstrekte prijzen en gegevens/informatie hoe ook genaamd, zijn
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Mocht op een later moment
onverhoopt blijken dat er toch onjuiste prijzen en/of gegevens/informatie zijn/is
verstrekt heeft gebruiker het recht een en ander te corrigeren zonder in dat verband
schadeplichtig te zijn. Het gebruik door wederpartij van voornoemde prijzen en/of
gegevens/informatie, anders dan binnen het kader van de betreffende overeenkomst, is
uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van gebruiker.

g) Gebruiker heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

 

3. Totstandkoming

a) Alle prijsopgaven en aanbiedingen hoe ook genaamd en op welke wijze dan ook
gedaan zijn altijd vrijblijvend en worden gedaan op basis van de alsdan geldende
prijzen, omstandigheden en specificaties.

b) Gebruiker is pas aan de inhoud van een overeenkomst gebonden indien gebruiker dit
schriftelijk heeft bevestigd.

c) Alleen schriftelijk overeengekomen wijzigingen en/of aanvullingen op de
overeenkomst zijn bindend voor gebruiker.

 

4. Duur en beëindiging

a) Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder
ingebrekestelling voor de toekomst (buitengerechtelijk) te ontbinden indien:
- wederpartij tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende
verplichting;
- aan wederpartij surseance van betaling wordt verleend of opdrachtgever in
staat van faillissement wordt verklaard;
- wederpartij onder curatele of bewind wordt gesteld;
- beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen van opdrachtgever;
- wederpartij zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt, wijzigt,
liquideert, overdraagt aan een derde of verplaatst buiten Nederland;
- sprake is van gewichtige redenen.

b) Gebruiker is in geval van ontbinding van de overeenkomst op grond van het vorige lid
van dit artikel nimmer tot enige schadevergoeding of betaling aan wederpartij
gehouden, onverminderd het recht van gebruiker op volledige schadevergoeding
wegens (gedeeltelijke) niet nakoming van de overeenkomst door wederpartij alsmede
het recht van gebruiker op betaling van alle openstaande vorderingen op wederpartij.

c) In geval van ontbinding door gebruiker op grond van dit artikel, worden alle door
wederpartij aan gebruiker verschuldigde betalingen direct, onvoorwaardelijk en in zijn
geheel opeisbaar.

 

5. Levering

a) Opgegeven termijnen en of data waarop levering plaats zal vinden, een opdracht
voltooid zal zijn of anderszins, zijn altijd bij benadering en gelden niet als fatale
termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

b) Na ingebrekestelling door wederpartij bij overschrijding van een uitdrukkelijkschriftelijk overeengekomen levertijd zal wederpartij gebruiker een termijn van
tenminste zes weken geven om alsnog na te komen voordat verzuim zal intreden.

 

6. Facturering en betaling

a) Alle prijzen, tarieven en andere bedragen op facturen of anderszins gelden in euro’s en
zijn exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

b) Alle ten behoeve van wederpartij gemaakte kosten verband houdende met de
overeenkomst, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, verzendkosten, worden
separaat in rekening gebracht.

c) Gebruiker behoudt zich het recht voor tussentijds prijs- en/of tariefwijzigingen door te
voeren, bijvoorbeeld indien externe factoren daartoe aanleiding geven. Indien
gebruiker zelf wordt geconfronteerd met prijs- en/of tariefwijzigingen waarop
gebruiker geen invloed heeft, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, doorgevoerde
prijsstijgingen bij toeleveranciers, wijziging van valutakoersen, etc., is gebruiker zelfs
na het sluiten van de overeenkomst gerechtigd de overeengekomen prijzen
dienovereenkomstig te verhogen. In het geval voornoemde verhoging van de prijzen
plaats vindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is
wederpartij gerechtigd de overeenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden.

d) Bezwaren ten aanzien van een factuur dienen door wederpartij binnen veertien dagen
na dagtekening van de factuur schriftelijk en gemotiveerd aan gebruiker medegedeeld
te worden, bij gebreke waarvan de factuur geacht worden onherroepelijk door
wederpartij te zijn goedgekeurd.

e) Betaling van facturen van gebruiker dient te geschieden binnen veertien dagen na
dagtekening van de betreffende factuur door middel van overmaking op een door
gebruiker aan te geven bankrekening.

f) Uitsluitend betaling op de in artikel 6 sub e aangegeven wijze werkt bevrijdend jegens
gebruiker.

g) Indien een factuur niet binnen de in artikel 6 sub e gestelde termijn wordt voldaan
(betalingsverzuim) is wederpartij na afloop van de termijn van veertien dagen, over
het openstaande factuurbedrag, zonder aanmaning of ingebrekestelling, een rente over
het achterstallige bedrag verschuldigd van 1 % per kalendermaand, waarbij een
gedeelte van een kalendermaand geldt als een volledige kalendermaand.

h) In geval van betalingsverzuim, zoals bedoeld in artikel 6 sub g, is gebruiker gerechtigd
om alle ten behoeve van wederpartij te verrichten leveringen en/of werkzaamheden
met directe ingang te staken of op te schorten, zonder dat gebruiker daardoor op enige
wijze jegens wederpartij schadeplichtig zal worden.

i) Gebruiker kan om hem moverende redenen besluiten om een vordering jegens
wederpartij wegens niet-betaling van één of meer facturen over te dragen ter (buiten)
gerechtelijke incasso. Wederpartij is alsdan, naast de hoofdsom, handelsrente en
eventueel aan gebruiker toekomende rechten op schadevergoeding, tevens gehouden
alle redelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden, van
tenminste 10 % over de verschuldigde hoofdsom met een minimum van EUR 150,-.

j) Gebruiker is op ieder moment gerechtigd een per omgaande te betalen voorschot of
aanbetaling te factureren ter hoogte van een bedrag dat in relatie staat tot voor
wederpartij te verrichten werkzaamheden of reeds verrichte werkzaamheden en/of
indien en voor zover kosten gemaakt moeten worden voor wederpartij in het kader van
de uitvoering van de overeenkomst dan wel voor zover zaken voor wederpartij besteld
worden. Eventueel betaalde voorschotten of aanbetalingen zullen worden verrekend
met de eindfactuur.

k) Indien sprake is van één der in artikel 4 sub a genoemde omstandigheden of indien
sprake is van een vermoeden of dreiging daarvan, dan zijn alle verplichtingen van
wederpartij jegens gebruiker direct en in zijn geheel opeisbaar.

 

7. Aansprakelijkheid

a) Indien zich bij de uitvoering van een overeenkomst een gebeurtenis voordoet, die leidt
tot aansprakelijkheid van gebruiker, zal die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt
zijn tot maximaal het bedrag van de uitkering van de door gebruiker ter dekking van
die aansprakelijkheid afgesloten verzekering.

b) Indien en voor zover om welke reden dan ook in geval van aansprakelijkheid van
gebruiker geen uitkering krachtens een verzekering mocht plaatsvinden, is iedere
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van dat gedeelte van de factuur dat direct
betrekking heeft op de handeling waaruit de aansprakelijkheid rechtstreeks
voortvloeit, met een maximum van € 5.000,= (vijfduizend euro).

c) Indirecte schade, immateriële schade en/of gevolgschade is in alle gevallen van
vergoeding uitgesloten.

d) Indien derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst door gebruiker
worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee beperken is
gebruiker bevoegd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens
wederpartij te aanvaarden.

e) Indien schade is ontstaan door het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie
door wederpartij, dan wel door het geven van een onjuiste voorstelling van zaken door
wederpartij, dan wel op wat voor manier dan ook een gevolg is van het handelen of
nalaten van wederpartij, is iedere vorm van aansprakelijkheid van gebruiker
uitgesloten en is wederpartij gehouden eventuele schade die gebruiker daardoor lijdt in
welke vorm dan ook, volledig te vergoeden.

f) Wederpartij is gehouden om schade waarvoor gebruiker aansprakelijk is of zou
kunnen zijn direct schriftelijk te melden bij gebruiker, maar tenminste binnen vier
weken nadat de gebeurtenis, die leidt of kan leiden tot aansprakelijkheid van
gebruiker, in redelijkheid aan wederpartij bekend was of had kunnen zijn. Na afloop
van de bovenbedoelde termijn van vier weken, vervalt elk recht op vergoeding van
schade van wederpartij zoals bedoeld in dit artikel.

g) Elke beperking van aansprakelijkheid van gebruiker strekt zich ook uit tot werknemers
van gebruiker en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en/of fabrikanten,
toeleveranciers, importeurs, etc.

h) Alle vorderingen tegen gebruiker, werknemers van gebruiker en/of door gebruiker
ingeschakelde hulppersonen en/of fabrikanten, toeleveranciers, importeurs, etc. ,
verjaren, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, na één jaar.

 

8. Garantie

a) Voor wat betreft de levering van nieuwe zaken of in opdracht van gebruiker door een
derde verrichte werkzaamheden/diensten, geldt te allen tijde uitsluitend de garantie
zoals deze door de fabrikant, importeur, toeleverancier of derde wordt gegeven
conform de bij de betreffende zaken geleverde garantiedocumenten.
Zijn eerdergenoemde garantiedocumenten niet aan wederpartij verstrekt dan is
gebruiker uitsluitend gehouden tot het verstrekken van de garantie die hijzelf van de
betreffende fabrikant, importeur, toeleverancier of derde heeft verkregen op de
betreffende zaken of verrichte werkzaamheden. Garantie op gebruikte zaken,
gereviseerde zaken of ruildelen wordt niet verleend, tenzij partijen dit uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.

b) Gebruiker geeft op door haarzelf verrichte werkzaamheden garantie gedurende een
termijn van 3 maanden, gerekend vanaf de dag dat de werkzaamheden voltooid zijn,
met een maximum van 10.000 km. Gebruiker is uit hoofde van de verleende garantie
uitsluitend gehouden tot het binnen genoemde termijn voor eigen rekening verhelpen
van tekortkomingen, mits deze direct aan gebruiker zijn gemeld. Op tijdelijke- of
noodreparaties wordt in geen geval garantie gegeven. De garantie geldt uitsluitend bij
normaal gebruik.

c) Uit hoofde van garantie is gebruiker nooit tot meer verplicht dan tot (naar eigen keuze)
vervanging of reparatie van de geleverde zaken, mits geen sprake is van gebruikelijke
afwijkingen, normale slijtage, een van buiten komende oorzaak en/of een beroep op
garantie direct of indirect voortvloeiende uit handelen of nalaten van wederpartij zelf
of een derde.

d) Indien een zaak binnen de garantietermijn wordt vervangen of hersteld, blijft deoorspronkelijke garantietermijn van kracht en gaat derhalve geen nieuwe
garantietermijn lopen.

e) De garantie vervalt in alle gevallen, indien werkzaamheden met betrekking tot de door
gebruiker geleverde zaken en/of werkzaamheden/diensten ten aanzien waarvan een
beroep op garantie wordt gedaan, zijn uitgevoerd door wederpartij of een derde,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker.

f) Indien achteraf komt vast te staan dat wederpartij ten onrechte een beroep op garantie
heeft gedaan, dan komen alle kosten aan de zijde van gebruiker volledig voor rekening
van wederpartij.

 

9. Reparatie

a) In het geval dat onderdelen vervangen zijn zullen deze vervangen/verwijderde
onderdelen, nadat gebruiker de reparatieopdracht heeft uitgevoerd, eigendom worden
van gebruiker. Dit geldt ook in geval van vervanging in verband met garantie.
Wederpartij heeft in verband daarmee geen recht op welke vergoeding dan ook.

b) Nadat gebruiker aan wederpartij heeft medegedeeld dat de auto van wederpartij kan
worden afgehaald, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend na uitvoering van een opdracht
tot reparatie, dient wederpartij dat binnen drie werkdagen te doen, bij gebreke waarvan
stallingskosten verschuldigd worden. De stallingskosten worden vastgesteld conform
de in het bedrijf of plaatselijk gangbare tarieven. De stalling geschiedt voor risico van
wederpartij.

 

10. Reclame en retourneren.

a) Wederpartij is verplicht door gebruiker geleverde zaken of verrichte
werkzaamheden/diensten direct bij aflevering te controleren op eventuele gebreken,
tekortkomingen of beschadigingen.

b) Met betrekking tot uiterlijk waarneembare gebreken is na aflevering geen reclame
meer mogelijk, tenzij wederpartij alsnog bewijst dat de uiterlijk waarneembare
gebreken bij aflevering reeds aanwezig waren.

c) Eventuele reclames dienen uiterlijk binnen een maand na levering schriftelijk aan
gebruiker kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan ieder aanspraak van
wederpartij vervalt.

d) Indien achteraf komt vast te staan dat wederpartij ten onrechte heeft gereclameerd, dan
komen alle kosten aan de zijde van gebruiker volledig voor rekening van wederpartij.

e) Aan wederpartij geleverde zaken kunnen eventueel binnen een maand na aankoop
geretourneerd worden aan gebruiker mits ongebruikt en in originele onbeschadigde
verpakking. In dat geval betaalt gebruiker de aankoopprijs terug aan wederpartij.

f) Indien wederpartij na een maand zaken wil retourneren, kan gebruiker daartoe
overgaan mits ongebruikt en in originele verpakking. Gebruiker zal in dat geval de
aankoopprijs terugbetalen onder aftrek van 15% van het bruto aankoopbedrag.

g) Elektrische onderdelen en speciaal voor wederpartij bestelde zaken kunnen niet
geretourneerd worden.

 

11. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

a) Totdat alle facturen volledig door wederpartij zijn voldaan behoud gebruiker zich de
eigendom voor van alle afgeleverde zaken. Het eigendomsvoorbehoud geldt tevens ten
aanzien van toekomstige vorderingen die gebruiker op wederpartij krijgt in verband
met tekortschieten door wederpartij in één of meerdere verplichtingen jegens
gebruiker.

b) Het is gebruiker toegestaan het retentierecht uit te oefenen op alles dat gebruiker voor
of namens wederpartij onder zich heeft, indien en voor zover facturen van gebruiker
niet of niet volledig door wederpartij zijn voldaan. Het retentierecht geldt tevens voor
eventuele schade, rente en kosten die wederpartij uit welke hoofde dan ook aan
gebruiker verschuldigd is of zal worden.

 

12. Toepasselijk recht en forumkeuze

a) Op alle overeenkomsten tussen gebruiker en wederpartij, waarop derhalve de
onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van
toepassing.

b) De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden (en overeenkomsten waarop
deze van toepassing zijn) is bindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.

c) Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder
nummer 09066828 d.d. 15-05-2009.